top of page

Privacyverklaring

Dit is het Privacystatement / AVG van Emergency First Response Center Nederland (hierna te noemen “EFR Center Nederland”), een onderneming met adres Saenredamstraat 29, 1506 JP Zaandam. EFR Center Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring / AVG.

 

Contactgegevens:

office@efrcenternederland.nl

Saenredamstraat 29

1506 JP Zaandam

+31619792112

 

Jeroen van Delft is de Functionaris Gegevensbescherming van EFR Center Nederland. Hij is te bereiken via office@efrcenternederland.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

EFR Center Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw aankopen op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@efrcenternederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EFR Center Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- EFR Center Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

EFR Center Nederland neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EFR Center Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EFR Center Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke fiscale boekhoud- en administratieplicht (artikel 52 AWR). Wij hanteren hiervoor voor alle categorieën persoonsgegevens een bewaartermijnen van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

EFR Center Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EFR Center Nederland zal op geen enkele andere wijze uw persoonsgegevens delen met derden. Ook zullen uw persoonsgegevens nooit worden doorverkocht aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EFR Center Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EFR Center Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@efrcenternederland.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

EFR Center Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EFR Center Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@efrcenternederland.nl

 

 

Emergency First Response Center Nederland

bottom of page