top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Emergency First Response Center Nederland (hierna te noemen “EFR Center Nederland”), een onderneming met adres Saenredamstraat 29, Zaandam. EFR Center Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50370146.

 

Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die EFR Center Nederland voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die EFR Center Nederland voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen EFR Center Nederland en de Wederpartij.

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen EFR Center Nederland en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EFR Center Nederland, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Offertes en/of aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door EFR Center Nederland tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van EFR Center Nederland zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld.

 3. EFR Center Nederland kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is EFR Center Nederland daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EFR Center Nederland anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van EFR Center Nederland.

 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). EFR Center Nederland is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 3. Op het moment dat EFR Center Nederland van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat EFR Center Nederland feitelijk begint met de uitvoering.

 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

Uitvoering overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt door EFR Center Nederland naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van EFR Center Nederland. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. EFR Center Nederland bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. EFR Center Nederland is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Wijzigingen en meerwerk

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt EFR Center Nederland de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EFR Center Nederland zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht EFR Center Nederland de Wederpartij hierover van te voren in.

 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal EFR Center Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal EFR Center Nederland proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.

 5. EFR Center Nederland zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan EFR Center Nederland kunnen worden toegerekend.

 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Verplichtingen Wederpartij

 

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan EFR Center Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij EFR Center Nederland alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

 2. EFR Center Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EFR Center Nederland is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EFR Center Nederland kenbaar behoorde te zijn.

 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor EFR Center Nederland onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

 5. Indien door EFR Center Nederland of door EFR Center Nederland ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Indien de door EFR Center Nederland geleverde trainingen meerdere dagendelen (1 dagdeel is 4 uur) beslaan is Wederpartij verantwoordelijk voor lunch en/of diner voor cursisten tussen de dagdelen.

 7. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft EFR Center Nederland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Annulering

 

 1. EFR Center Nederland is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. EFR Center Nederland zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. EFR Center Nederland zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door EFR Center Nederland aan de Wederpartij worden geretourneerd.

 2. Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

  1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

  2. Annulering langer dan 3 dagen voor aanvang van de training of workshop is kostenloos; en

  3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de training of workshop is de Wederpartij 50% van de prijs verschuldigd.

 3. De kosten die de trainings- of workshoplocatie bij annulering of uitstel aan EFR Center Nederland berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van een workshop of training annuleert of uitstelt.

 4. Bij een annulering is de Wederpartij gerechtigd iemand anders in de plaats te doen deelnemen aan de training of workshop.

 5. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door EFR Center Nederland voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door EFR Center Nederland aan de Wederpartij worden geretourneerd.

 6. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden orde-en veiligheidsmaatregelen is EFR Center Nederland gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.

 

Prijzen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door EFR Center Nederland aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van EFR Center Nederland.

 4. Van alle bijkomende kosten zal EFR Center Nederland tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

 5. Indien EFR Center Nederland bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is EFR Center Nederland gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

 6. In het geval EFR Center Nederland voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EFR Center Nederland rustende verplichting ingevolge de wet;

  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

  3. EFR Center Nederland alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of

  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

Betaling

 

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door EFR Center Nederland aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

 2. EFR Center Nederland zal voor door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

 6. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft EFR Center Nederland recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €125 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

 7. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van EFR Center Nederland en de verplichtingen van de Wederpartij jegens EFR Center Nederland onmiddellijk opeisbaar.

 8. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

 

Klachten

 

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.

 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan EFR Center Nederland gemeld te worden.

 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij EFR Center Nederland binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

 

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 2. EFR Center Nederland is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van EFR Center Nederland.

 3. Indien EFR Center Nederland gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan EFR Center Nederland heeft verstrekt.

 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat EFR Center Nederland na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij EFR Center Nederland een termijn van minimaal 30 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat EFR Center Nederland zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien EFR Center Nederland binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

 1. Een tekortkoming kan niet aan EFR Center Nederland of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EFR Center Nederland geen invloed kan uitoefenen en waardoor EFR Center Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 3. Onder overmacht van EFR Center Nederland wordt in ieder geval verstaan:

  1. stakingen;

  2. storingen in het verkeer;

  3. overheidsmaatregelen die EFR Center Nederland verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

  4. relletjes, oproer, oorlog;

  5. verkeersbelemmeringen;

  6. leveringsgebreken door toeleveranciers van materialen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de door EFR Center Nederland aangeboden werkzaamheden;

  7. gebrek aan arbeidskrachten;

  8. extreme weersomstandigheden;

  9. brand;

  10. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of

  11. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door EFR Center Nederland in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

 

Beëindiging overeenkomst

 

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

 2. Partijen kunnen de Overeenkomst unilateraal schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 3 dagen.

 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of

  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.

 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EFR Center Nederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien EFR Center Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. EFR Center Nederland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. EFR Center Nederland is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van EFR Center Nederland, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan EFR Center Nederland uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EFR Center Nederland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan EFR Center Nederland toegerekend kunnen worden; of

  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

 3. EFR Center Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door EFR Center Nederland gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

 4. EFR Center Nederland is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

 5. EFR Center Nederland is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door EFR Center Nederland voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en EFR Center Nederland is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

 7. EFR Center Nederland is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens EFR Center Nederland, de Wederpartij of derden.

 

Vrijwaring

 

 1. De Wederpartij vrijwaart EFR Center Nederland, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door EFR Center Nederland of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.

 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij EFR Center Nederland, voor zover de wet dit toelaat, van alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Intellectueel eigendom

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, software, documentatie, website-inhoud, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij EFR Center Nederland of diens licentiegevers.

 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EFR Center Nederland.

 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

 5. Het is EFR Center Nederland toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien EFR Center Nederland door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 6. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van EFR Center Nederland.

 7. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5000 per inbreuk makende handeling betalen aan EFR Center Nederland, onverminderd het recht van EFR Center Nederland om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 8. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van EFR Center Nederland voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

 9. Al het door EFR Center Nederland ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door EFR Center Nederland voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

 

Privacy

 

 1. EFR Center Nederland respecteert de privacy van de Wederpartij. EFR Center Nederland behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert EFR Center Nederland passende beveiligingsmaatregelen.

 2. EFR Center Nederland gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar het webstatement Privacyverklaring / AVG welke is in te zien op de website van EFR Center Nederland.

 

Vervaltermijn

 

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens EFR Center Nederland en/of jegens de door EFR Center Nederland eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens EFR Center Nederland en/of de door EFR Center Nederland eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

Overdracht

 

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van EFR Center Nederland te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

 2. EFR Center Nederland is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Nawerking

 

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Overig

 

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 2. De administratie van EFR Center Nederland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat alle vormen van elektronische communicatie als bewijs kunnen dienen.

 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. EFR Center Nederland zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Wederpartij is gevestigd.

 

Toepasselijk recht

 

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

 2. Alle geschillen tussen EFR Center Nederland en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Privacyverklaring en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in het uiterste geval worden beslecht door een Nederlandse rechtbank.

 

 

Emergency First Response Center Nederland

bottom of page